Впровадження освітніх програм

Впровадження освітніх програм
ПОГОДЖЕНО

Педагогічною радою

Житомирського дошкільного

навчального закладу №37

31 серпня 2022 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач Житомирського

дошкільного навчального

закладу № 37

__________ М.П. Яковенко

                                                    

 Освітня програма

Житомирського  дошкільного навчального закладу № 37

Житомирської міської ради

на 2022/2023 навчальний рік

  Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»«Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція та Концепції Нової української школи.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2021/2022 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки:  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), “Методичні рекомендації щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану” (додаток 1 до листа МОН №1/ 3845-22 від 02.04.2022) та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

 Житомирський дошкільний навчальний заклад № 37 загального  типу (ясла-садок) здійснює освітньо-виховний процес у 2022/2023 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

⇨ забезпечення здорового, безпечного, комфортного середовища;

⇨ розвиток пізнавальних здібностей;

⇨ формування здорового способу життя.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.30 до 18.00. Режим роботи 12-годинної  групи – 7.00 – 19.00год.

Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення наступних завдань:

1.Створення сприятливих умов для ефективного розвитку особистісних якостей дитини шляхом рівноправного спілкування з дитиною, віру в її можливості, взаємоповагу, співпрацю та партнерські стосунки.

2. Розвиток основ патріотичної свідомості дошкільників з високими морально-духовними якостями, почуттям власної гідності, знаннями про українську культуру і звичаї як життєву необхідність сучасності.

3. Удосконалення спільної взаємодії з батьками щодо вироблення у дітей навичок безпечної поведінки в природному і соціальному середовищах в умовах воєнного стану.

У Житомирському дошкільному навчальному закладі №37 функціонує 11 груп: 2 групи раннього дошкільного віку (від 2 до 3 років),

⇨ 3 групи молодшого дошкільного віку (від 3 до 4 років),

⇨ 3 групи середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років),

⇨ 3 групи старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років).

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантного та варіативного складнику Стандарту  дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової забезпечується через чинні освітні програми:

1.Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.І. Білан. – Вид. 2-ге, зі зм. і доп.

2. «Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного віку / [О.К.Безсонова, Н.В.Гавриш, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман].

Мета освітньої програми – реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

Структура програми – визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Види діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Заклад працює за БАЗОВИМ КОМПОНЕНТОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОН України  № 33 від 12.01.2021 “Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція ”

Форми організації освітнього процесу

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

⇨ у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

⇨ у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

⇨ у середній групі –20 хвилин;

⇨ у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

У освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня,  гуртки за інтересами: 

у ІІ молодших групах:

⇨ «Безмежний світ гри з ЛЕГО» – 2 заняття на тиждень,

у середніх групах:

⇨ «Безмежний світ гри з ЛЕГО» – 2 заняття на тиждень,

⇨ з англійської мови  – 2 заняття на тиждень,

у старших групах:

⇨ з англійської мови – 3 заняття на тиждень,

⇨ «Цікаві шашки» – 2 заняття на тиждень,

⇨ «Безмежний світ гри з ЛЕГО»  – 3 заняття на тиждень.

Робота в гуртках за інтересами дітей ЗДО, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2022/2023 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України

Зміст освітньої програми передбачає:

⇨ формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

⇨ виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

⇨ утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

⇨ розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, інструктор з фізичної культури, музичні керівники, соціальний педагог, практичний психолог та медичні сестри.

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність: 

⇨ методика сенсорного виховання за М.Монтессорі;

⇨ Технологія «Чудеса на піску»

⇨ застосування елементів теорії Карла Орфа;

⇨ технологія організації дитячих свят за М. Шуть

⇨ використання мультимедійних технологій;

⇨ здоров’язбережувальні технології

⇨ технологія пізнання логіки і математики в дошкільному віці «Палички Кюізенера»;

⇨ технологія «Складання описових розповідей за схемами-моделями»;

⇨ коректурні таблиці Н.Гавриш;

⇨ безмежний світ гри з ЛЕГО;

⇨ технологія «Створення ситуації успіху»;

⇨ мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти (Чепурний Г.А.);

⇨ метод проектів як одна із форм організації освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку;

⇨ педагогічна технологія розвитку комунікативних здібностей дітей засобами театральної діяльності;

⇨ впровадження основних концептуальних положень SТRЕАМ освіти;

⇨ технологія моніторингу та керування освітнім процесом;

⇨ Методика сенсорного виховання за М. Монтессорі;

⇨ Спадщина С. Русової («Український дитячий садок»).

                                                     

Проект робочого навчального плану

Житомирського дошкільного навчального закладу № 37

 на 2022/2023 навчальний рік

В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Інваріантна складова

Програми Автор Ким, коли затверджені
Комплексні
Українське дошкілля. Програма розвитку дитини дошкільного віку. Олександра Білан Експертна комісія з дошкільної педагогіки та психології (від 03 грудня 2021 року (протокол №6) (лист ІМЗО від 06.12.2021 №22.1/12-Г-751)
Освітня програма «Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного віку. О.К.Безсонова,  Н.В.Гавриш, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман]; За заг.наук.ред. Т.О.Піроженко. Комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України,

Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти МОН України №22.1/12-Г-210 від 16.04.2019р.

Парціальні освітні програми
Казкова фізкультура. Парціальна  програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку Єфименко М.М. Лист ІМЗО від 09.07.2019 №22.1/12-Г-627
Комп’ютерна грамота для малят. Парціальна програма для дітей старшого дошкільного віку. Болотова О.М.

Вайнер О.В.

Семизорова В.В.

Лист ІМЗО від 04.05.2018  

№22.1/12-Г-72)

Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» (видання 2-ге оновлене зі змінами і доповненнями) Л.В. Лохвицька Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.07.2014 №14.1/12-Г-1359)
Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ здоровя та безпеки  життєдіяльності дітей дошкільного віку. Л.В. Лохвицька Лист ІМЗО від 04.12.2018 №22.1/12-Г-1049
STREAM-освіта, або Стежини у Всесвіт. Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дітей перед шкільного віку. Науковий керівник Крутій К.Л. Лист ІМЗО від 14.07.2020 № 22.1/12-Г-274
Варіативний складник для гурткової роботи
Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO» О.Ю. Рома Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист

від 28.12.2015  №2.1/12-Г-150

Англійська мова для дітей дошкільного віку: програма та методичні рекомендації І.А. Кулікова

Т.М. Шкваріна

 

Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист

від 28.07.2015  №14.1/12-Г-952

Цікаві шашки. Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку. Семизорова В.В.,

Романюк О.В.,

Дульська Г.П.

Лист ІМЗО від 23.11.2020 № 22.1/12-Г-1000

  

Розподіл  занять на тиждень на дитину у групах загального розвитку

 Житомирського дошкільного навчального закладу №37

на 2022/2023 навчальний рік

 

 

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами
перша молодша (від 2 до 3 років)№3,4 друга молодша (від 3 до 4 років)№2,5,8 середня (від 4 до 5 років)1,10,12 старша (від 5 до 6 років)11
Ознайомлення із соціумом 0,5 1 1 1
Ознайомлення з природним довкіллям 0,5 1 1 1
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 3 3 4 5
Сенсорний розвиток 2
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12 15
Гурткова робота 2 2 3
Максимальна кількість занять на тиждень 10 11 12 18
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,4 2,7 4,6 7,47

Розподіл  занять на тиждень у групах за програмою «Впевнений старт»

 в Житомирському дошкільному навчальному закладі №37

на 2022/2023 навчальний рік

Види діяльності Кількість занять на тиждень за віковими групами
середня (від 4 до 5 років)
Пізнавально-дослідницька діяльність: у світі предметів/         у світі природи / у світі людей + художня література 1
Мовленнєва діяльність 2
Художньо-естетична діяльність: малювання/аплікація / ліплення/ конструювання 2
Художньо-естетична діяльність: музика 2
Пізнавально-дослідницька діяльність:  елементарні математичні уявлення 1
Мовленнєва діяльність 2
Здоров’язберігальна, рухова діяльність на свіжому повітрі /в залі 5
Загальна кількість занять на тиждень 12
Максимальна кількість занять на тиждень 12
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 4,6