Сучасний погляд на імідж закладу та його складові

22.Бер.2018
Сучасний погляд на імідж закладу та його складові

Яковенко Марія Петрівна,

Завідувач  Житомирського

 дошкільного навчального

закладу №37

 

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІМІДЖ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ

 

Сучасний етап розвитку українського суспільства вимагає переосмислення та визначення ролі освіти як життєво необхідної умови забезпечення основних складових будівництва держави Україна, реального права громадян на здобуття якісних освітніх послуг. «Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок». [1]

На сьогодні ринок освітніх послуг динамічно розвивається, що вимагає особливої уваги до проблем, пов’язаних із позиціонуванням закладів освіти. Сьогодні на перший план висувається імідж успішного навчального закладу, який забезпечує якість освітніх послуг. Створення позитивного іміджу освітньої установи підвищує ефективність діяльності закладу освіти, дає можливість якнайповніше задовольнити потреби клієнтів, якими  є батьки і самі здобувачі освіти. Кожен батько хоче обрати найкращий освітній заклад і згодом не розчаруватись у своєму виборі.

Імідж – це яскравий вияв індивідуальності  закладу освіти, тобто неповторне обличчя його колективу. Поняття «імідж» має багато різноманітних визначень.

Підґрунтям для розробки технології формування позитивного іміджу закладу освіти в умовах «нової української школи» є підходи західних учених щодо формування позитивного іміджу установи [ 2; 4] та вітчизняних дослідників [5; 6]. Питання формування позитивного іміджу організації набуло свого відображення у дослідженнях Л. Брауна, Г. Почепцова, О. Кудінова. Загальні психологічні основи іміджу навчальних закладів розглядали О. Бандурка, О. Землянська, Л. Алексєєва, А. Громова, В. Шпалінський.

Проблема іміджу  закладу дошкільної освіти  – це проблема пошуку, розробки та застосування управлінських, пізнавальних та художньо – естетичних засобів створення позитивного образу закладу освіти.

Метою статті є систематизація факторів, які визначають імідж закладу дошкільної освіти та розгляд формування деяких з цих факторів.

На ринку освітніх послуг між  закладами освіти України поступово виникає і посилюється конкуренція. Проблема конкурентоспроможності ще більше набуває актуальності з появою комерційних закладів дошкільної освіти.  Заклади дошкільної освіти  всіх типів і форм власності змушені докладати чимало зусиль до того, щоб зацікавити особливостями своєї освітньої діяльності батьків нових здобувачів освіти. З цією метою вони розробляють і вживають різноманітних заходів, серед яких важливими є заходи щодо створення та підтримання привабливого іміджу організації.

Існує точка зору, що першим «іміджмейкером» можна вважати біблійного Аарона – первосвященика єврейського народу, брата по посвяті пророка і законодавця Мойсея. Унаслідок недорікуватості Мойсея Аарон повинен був говорити замість нього перед народом, чому і названий Богом вустами Мойсея і пророком його [12].

Часто згадуються імена філософів і моралістів минулого – Честерфілда («Листи до сина»), М. Монтеня («Досліди»), Ф. Бекона, Н. Макіавеллі, Г. Лебона та ін., яким була властива особлива чутливість до іміджевих механізмів громадських відносин, специфічне соціальне мислення. Вони звертали увагу не тільки на те, що являє собою людина, яка її цінність, якою вона була в минулому і має бути в майбутньому, а й на те, яке враження вона справляє на інших людей, і яку роль відіграє це враження в суспільному житті.

Одним з перших «теоретиків» іміджу вважають Н. Макіавеллі, якому було властиво загострене «почуття іміджу» або розвинене «іміджеве» мислення. Специфіка такого мислення – вміння міркувати і діяти в міжособистісному просторі, прогнозуючи реакції з боку інших людей і співвідносячи свої дії з цими реакціями. У своїх кращих формах воно базується на глибокій соціальності людини і включає вміння встановлювати доброзичливі відносини з людьми. 

Макіавеллі писав: «Господарю немає необхідності мати всі названі чесноти, але є пряма необхідність виглядати наче володієш ними.» [8].

Імідж, за визначенням О. Феофанова, – це образ, який наділяє явище характеристиками, що лежить за межами його реальної сутності, за межами тієї якісної визначеності, яка стає відомою в практиці безпосередньої взаємодії людини з цим явищем. За допомогою асоціацій те чи інше явище наділяється практично будь-якими характеристиками.

Актуальним в умовах реформування освіти є процес формування іміджу закладу дошкільної освіти  який може бути спрямований не тільки назовні, а й усередині організації. Від спрямованого всередину іміджу залежить те, якою мірою члени організації ідентифікуються з нею, а отже, мотиваційні характеристики їхньої діяльності в організації і ефективність її функціонування та можливості розвитку. Оскільки організація зазвичай має у своєму складі асоційованих членів, причому ступінь асоційованості може бути різним, то межа між варіантами іміджу, спрямованими назовні і всередину організації, не завжди є чіткою. У ролі асоційованих членів закладу освіти  можуть виступати батьки, спонсори, випускники минулих років, тощо. Таким чином внутрішня спрямованість іміджу набуває для закладу особливої ваги. Адже якщо, скажімо, у організації її працівники є передусім виконавцями певних функціональних ролей для реалізації її спрямованого назовні суспільного призначення, то в педагогічному закладі його суспільне призначення якраз і полягає у зміні (в певному напрямі) характеристик його основного контингенту – вихованців. У даному випадку особливо значущим є безпосередній виховний вплив спрямованого всередину іміджу закладу. Такий імідж є важливим компонентом системи управління організацією.

Імідж, беззаперечно є одним з інструментів досягнення стратегічних цілей закладу. Стратегічними є цілі, що зачіпають основні сторони діяльності організації і орієнтовані на перспективу. Переваги позитивного іміджу очевидні. Однак позитивна популярність (паблісіті) не виникає сама собою і не існує сама по собі. Вона вимагає цілеспрямованої систематичної роботи.

Імідж ЗДО – емоційно забарвлений образ установи, часто свідомо сформований, що володіє цілеспрямовано заданими характеристиками і покликаний надавати певний психологічний вплив на конкретні групи соціуму. Для створення позитивного іміджу важливі всі аспекти діяльності. Також необхідно пам’ятати, що імідж – явище корпоративне, і його результат визначають всі члени колективу. Тому кожен співробітник повинен розуміти і розділяти відповідальність за реалізацію окремих складових іміджу, що знаходяться в його компетенції.

Позитивний імідж ЖДНЗ № 37 визначають:

–        наявність тривалої освітньої стратегії;

–        сприятливий морально-психологічний клімат;

–        захоплений, небайдужий, професійний педагогічний колектив;

–        традиції  проведення свят;

–        постійний саморозвиток, об’єднання спільною справою батьківського та педагогічного колективів;

–        наявність яскравої зовнішньої атрибутики: гербу, гимну, власний сайт в Інтернеті тощо.

Дуже часто думку оточення про заклад освіти формують на підставі багатьох факторів, але найпершим є імідж директора закладу. У процесі управління керівник здійснює конкретні функції, серед яких: організація та планування діяльності колективу і власної роботи; розподіл завдань та інструктаж підлеглих, контроль за ними; підготовка та оприлюднення звітів, перевірка й оцінювання результатів роботи; ознайомлення з усіма новинками у світі дошкільної освіти,  висування на розгляд нових ідей та пропозицій; вирішення питань, які виходять за межі компетенції підлеглих та багато інших завдань.

Керівник навчального закладу здійснює управлінську діяльність через систему відносин із батьками, колективом працівників, адміністративними та контрольними інстанціями, різними громадськими організаціями. Зрозуміло, що ці люди певним чином аналізують і оцінюють роботу керівника. Імідж керівника насамперед поєднує харизму, зовнішність та управлінську культуру (професійні здібності).

Важливе, а часто вирішальне значення під час прийняття батьками рішення про вибір закладу для дитини відіграє зовнішній вигляд директора, його вміння справити на них враження.

Особистість педагога – один з основних факторів, що формують імідж ЗДО. Науково-методична робота, організована в Житомирському закладі дошкільної освіти № 37, спрямована на професійний розвиток, придбання і закріплення статусу педагога, вирішення його професійних проблем, успішну самореалізацію. Педагоги, систематично беруть участь в конкурсах професійної майстерності, діляться своїм досвідом на сторінках фахових видань,  мають можливість розвиватися як особистісно, ​​так і професійно. Завдяки цьому вони підтверджують та підвищують свій професійний  рівень, що сприятливо впливає на якість освітнього процесу та результативність педагогічної діяльності.

Заходи щодо формування внутрішнього іміджу ЗДО серед його співробітників передбачають:

 • конкурси професійної майстерності;
 • відкриті перегляди освітньої діяльності;
 • конкурси методичних розробок;
 • семінари-практикуми, тренінги, майстер-класи.

Важливим аспектом внутрішнього іміджу ЖДНЗ № 37 є робота педагогів з батьками вихованців, яка включає в себе:

 • створення консультативного центру «Довідкова для батьків»;
 • роботу батьківського клубу «Здоров’ятко»;
 • проведення днів «Відкритих дверей», «Добрих справ», «Здоров’я»;
 • щорічні виставки-презентації «Родинне деревце», «Великоднє деревце»

Одним з провідних напрямків формування іміджу ЗДО є матеріально-технічне оснащення. У дитячому садку № 37 створено необхідні психолого-педагогічні умови для вихованців та персоналу: методичний кабінет оснащений бібліотекою; кабінет педагога-психолога; фізкультурна та музична зала, сучасний естетичний вигляд закладу.

Створення  сайту дошкільного закладу «Ластівка»  дає змогу батькам більш детально знайомитись із життям садочка,  дізнаватись про новини та досягнення закладу, отримувати фахові консультації спеціалістів.

Важливою складовою іміджу дошкільного закладу  є робота над упровадженням і зміцненням традицій:

 • свято Першого вересня «З любов’ю до України»;
 • спортивне свято «Малі олімпійські ігри»;
 • свята української мови, присвячені Дню української писемності;
 • спільне святкування таких свят як: Покрови, Андрія, Святого Миколая, Різдво, Старий Новий рік, Стрітення, Масляна, Великдень, Івана Купала, Спаса тощо;
 • родинні свята;
 • фестивалі «Великоднє деревце», «Українська вишиванка»;
 • свято «Країна дитинства» (до Дня захисту дітей);
 • родинні мости.

Проведення спільних свят, родинних мостів та фестивалів дає змогу поспілкуватися в неформальному оточенні та надавати батькам можливість ґрунтовніше познайомитись із педагогічним колективом.

Всі ці фактори дають змогу педагогічному колективу закладу спільно з батьками створювати дружню команду, яка має спільну, єдину мету – дати дітям можливість вирости вільними, гармонійно розвинутими особистостями.

Важливою складовою для створення іміджу дитячого садка є співпраця з громадськими організаціями.

Колектив закладу організовує зворотній зв’язок із громадськістю, активну рекламу за межами садочка, в тому числі через сайти в Інтернеті та ЗМІ (газети «Дитячий Садок», місцеві газети «Місто», «20 хвилин», «Субота», журнали «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Музичний керівник», «Практичний психолог дошкільного закладу», місцеве радіомовлення, обласне та місцеве телебачення).

Отже, для того, щоб заклад був конкурентоспроможним, мав авторитет, популярність, свій імідж, він повинен мати:

 • власну місію, філософію;
 • неповторну систему звичаїв, традицій;
 • надавати якісні освітні послуги;
 • мати оригінальну та дієву систему освітньої діяльності;
 • зв’язки з іншими навчальними закладами;
 • систему надання інформації споживачам про свій потенціал, успіхи та освітні послуги;
 • тісну співпрацю з батьками, громадськістю.

 

Висновки

Отже, імідж закладу дошкільної освіти – це складне явище, яке містить чимало чинників. Метою формування позитивного іміджу закладу освіти є підвищення конкурентоспроможності, залучення інвестицій, установлення та розширення партнерських зв’язків. Знання особливостей структурних компонентів іміджу закладу освіти дозволяє свідомо та цілеспрямовано формувати позитивний імідж закладу дошкільної освіти.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України від 05.09.17 р. № 2145-VIII «Про освіту»

 1. Берд П. Продай себя. Тактика совершенствования вашего имиджа / П. Берд. – Мн., 1997. – 368 с.
 2. Браун Л. Имидж – путь к успеху / Л. Браун. – СПб. : Речь, 1996. – 144 с.
 3. Головченко, Л. М. Карамушка та ін.]. – Ч. 2. – К., 1999. – 400 с.
 4. Давыдов Д. Г. Имидж в контексте психологической теории / Д. Г. Давыдов // Имиджелогия: тенденции и перспективы развития. – 2003. – № 4. – С. 34–39.
 5. Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение / Б. Джи. – СПб. : Речь, 1999. – 275 с.
 6. Імідж школи на порозі XXI століття / [ред. колегія: Т. С. Антоненко, І. Г. Срмаков, А. Ф. Фадеева М. В. Технологія формування позитивного іміджу [елект- ронний ресурс]. – Режим доступу: http://vuzlib.com/content/ view/1044/
 1. Колосок С. Авторитет та імідж в державному управлінні// Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. УАДУ при Президентові України. – К.: УАДУ, 2001, – № 1, – С. 192-198.
 2. Копиленко О.Л. Влада інформації. – К., 1991. – 121 с.
 3. КуктаГ. Феномен політичного лідера. Історичні силуети на тлі епох.- Львів: Кальварія, 200, – 128с.
 4. ПанасюкА.Ю. Вам нужен имиджмейкер? или о том, как создавать свой имидж. 3-е изд. – М.: Дело, – 240.
 5. ХомуленкоТ.Б., Падафет Ю.Г., Скориніна   О.В.. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005, – 272с. 

 

error: Content is protected !!